วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ยุคยาโยอิ ที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณ

By | กุมภาพันธ์ 10, 2024

ยุคยาโยอิ (Yayoi period) เป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่ระหว่างประมาณ 1000 ปีก่อนคริสตกาลถึง 300 คริสตกาล ความยาวของยุคยาโยอิค่อนข้างยาวนาน ซึ่งช่วงเวลานี้ได้มีการพัฒนาทางวัฒนธรรมและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม เป็นช่วงเวลาที่เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร และมีการสัมพันธ์กับชุมชนที่อาศัยริมน้ำและทางเมือง

นาม “ยาโยอิ” มาจากพจนานุกรมญี่ปุ่นแปลว่า “แย้งท้องดิน” ซึ่งน่าจะเกิดจากการเผาถ่านหรือการทำอาหารที่เกิดไฟท้องดิน หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกษตรกรรมในที่ทำการเกษตร

สำหรับลักษณะสำคัญของยุคยาโยอิมีดังนี้

1.การเคลื่อนย้ายประชากร ในช่วงนี้มีการเคลื่อนย้ายประชากรจากภาคภูมิภาคของญี่ปุ่นมายังภาคตะวันออก ซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งชุมชนใหม่และการพัฒนาพื้นที่ใหม่

2.การเกิดการปรับตัวทางวัฒนธรรม มีการนำเข้าวัฒนธรรมจีนและการพัฒนาเครื่องมือและวัตถุดิบในการผลิต เช่น การใช้เทคนิคการทำทอผ้า การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ที่หลากหลายขึ้น

3.การสังเคราะห์ทางวัฒนธรรม มีการสังเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้เกิดการประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะ ศาสนา และระบบสังคม

4.การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมยุคนี้ โดยเฉพาะการเลี้ยงสุนัข และสัตว์อื่นๆ เช่น ไก่ หมู เพื่อใช้เป็นอาหาร

ยุคยาโยอิเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการรู้จักประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เนื่องจากมีการเริ่มต้นการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่ทันสมัยและมีผลกระทบต่อชนบทในญี่ปุ่นในภายหลัง

สิ่งที่ควรรู้และน่าสนใจของยุคยาโยอินี้

ยุคยาโยอิเป็นระยะเวลาที่น่าสนใจมากทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมของญี่ปุ่น มีหลายปัจจัยที่ทำให้ยุคนี้น่าสนใจ

1.การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การนำเข้าวัสดุและวัตถุดิบจากจีนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นและจีน มีการนำเข้าไอเดียและสินค้าที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาวัฒนธรรมและสังคม

2.การเคลื่อนย้ายประชากร การเคลื่อนย้ายประชากรในยุคนี้มีความสำคัญ นอกจากจะสร้างชุมชนใหม่และประดิษฐ์วัฒนธรรม ยังมีผลทำให้เกิดการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและการทำงาน

3.การพัฒนาทางเกษตรกรรม การพัฒนาทางด้านการเกษตรกรรมเป็นที่สำคัญในยุคนี้ การปลูกข้าวและพืชอาหารอื่น ๆ ได้มีการปรับตัวที่ทันสมัย เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร

4.การสร้างวัฒนธรรมในที่ทำการเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์และการใช้เครื่องมือทางการเกษตรกรรมเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมในยุคนี้ มีการพัฒนาเครื่องมือและวัตถุดิบที่ใช้ในการเกษตร

5.การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม การเคลื่อนย้ายและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในยุคนี้ได้เป็นกระบวนการที่สำคัญ ซึ่งมีผลให้เกิดการปรับตัวทางวัฒนธรรมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นระบบที่ยั่งยืนมากขึ้น

ยุคยาโยอิเป็นระยะเวลาที่สำคัญในการกำหนดพื้นฐานสำคัญของวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเป็นที่มีความสำคัญในการพัฒนาทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศนี้ในภายหลัง

 

สนับสนุนโดย   ufabet